19 styczeń 2021 13:53

Projekt Erasmus+ KA229 (partnerstwa szkół) na lata 2020-2022

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie przystępuje do realizacji projektu Erasmus Plus KA229 pt. "Active Learning Academy" (Akademia Aktywnej Nauki), zakładającego dwuletnią współpracę z pięcioma szkołami w Europie. Szkoła polska reprezentowana przez nauczycielkę języka angielskiego Iwonę Zalewską – Lech, pełni rolę głównego koordynatora. Projekt jest w stu procentach finansowany z funduszy europejskich.

Strategiczne partnerstwo instytucji z Polski, Hiszpanii, Bułgarii, Grecji, Cypru i Włoch ma na celu zbudowanie europejskiej sieci szkół, która zaoferuje innowacyjny sposób nauczania, umożliwi uczniom rozwój kompetencji kluczowych, zmotywuje do efektywnej współpracy i uczenia się. Założeniem jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i wprowadzenie modelu nauczania polegającego na umieszczeniu uczniów w centrum procesu edukacyjnego. Innowacyjne działania wdrożone w sferze programu nauczania oraz metodologii będą realizowane przede wszystkim w oparciu o efektywną komunikację, jak i organizację wspólnych warsztatów z wykorzystaniem narzędzi WEB 2.0 i platformy eTwinning. Planując prace w międzynarodowym projekcie partnerzy bazowali na jednej z najczęściej stosowanych teorii pedagogicznych na świecie - teorii „społecznego uczenia się”, opracowanej przez Lwa Wygotzkiego , która koncentruje się na komunikacji jako kluczowym czynniku rozwoju umiejętności uczenia się. Metodologia „interaktywnych grup” opiera się na tworzeniu odpowiednich warunków do interakcji uczniów oraz wspólnej pracy nad rozwiązaniem danego zadania pod okiem nauczyciela. Zaplanowane działania odnoszą się także do teorii inteligencji wielorakich, co kierunkuje współpracę na indywidualizację procesu nauczania oraz pogłębianie zróżnicowanych zainteresowań uczniów.

Podstawowym założeniem projektu jest zatem aktywne nauczanie z wykorzystaniem metodologii grup interaktywnych, w połączeniu z innowacyjnymi praktykami w sferze cyfrowej. Szkoły będące instytucjami partnerskimi od lat wdrażają w innowacje z wykorzystaniem nowych technologii, uzyskując wymierne rezultaty. Stworzyły niniejsze partnerstwo, aby podzielić się doświadczeniami i efektywnie kształcić zarówno tzw. kompetencje miękkie uczniów, takie jak kreatywność, współpraca, krytyczne myślenie czy asertywność, jak i kompetencje kluczowe zawarte w programie nauczania: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje naukowo - techniczne , cyfrowe, obywatelskie, europejskie oraz umiejętność uczenia się.

Wartość projektu dotyczy nie tylko jego nowatorskich  założeń pedagogicznych, ale także możliwości faktycznego sfinansowania kosztów wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym. Robotyka czy drukowanie 3D są uważane na całym świecie za niezwykle przydatne, niemniej wymagają inwestycji, na które bez dofinansowania w ramach projektu nie wszystkie europejskie szkoły mogą sobie pozwolić.

Oczekiwane rezultaty projektu to: zaktywizowanie uczniów; zwiększenie znajomości i wykorzystanie technologii cyfrowych, takich jak robotyka, drukowanie 3D, rzeczywistość wirtualna, projektowanie aplikacji, projektowanie w programie Krita, wykorzystanie narzędzi WEB 2.0; osiągnięcie wyższego stopnia kompetencji kluczowych; poprawa wyników w nauce oraz zapobieganie przedwczesnemu porzucaniu nauki.

W projekcie zaplanowano sześć pięciodniowych działań szkoleniowych z zakresu nauczania i uczenia się realizowanych w międzynarodowym gronie. Inne rezultaty, jakie przyniesie partnerstwo  to Klub Erasmus Plus w każdej szkole, otwarta TwinSpace na eTwinningu, prace cyfrowe, E - pamiętnik, wywiady, filmy, albumy, podcasty, kwestionariusze i anlizy danych.

Projekt charakteryzuje się zarówno krótko-, jak i długoterminowymi celami i rezultatami, które wpisują się w wizję nowoczesnej szkoły,  starającej się rzucić wyzwanie tradycyjnemu modelowi nauczania, wzbogacając go o elementy, które pozwolą dzieciom i młodzieży rozwijać się pełniej i w zgodzie z indywidualnymi predyspozycjami.

Iwona Zalewska-Lech

 

Czytany 3334 razy

Realizowane projekty