16 wrzesień 2016 09:14

Regulamin i cennik zajęć tematycznych

Regulamin oraz cennik zajęć tematycznych BCK w sezonie 2018/2019.

Regulamin płatnych zajęć tematycznych realizowanych w Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie w sezonie artystycznym 2018/2019

1. Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie (BCK) jest organizatorem zajęć muzycznych, tanecznych, wokalnych, artystycznych, ruchowych oraz innych, które rozpoczną się w trakcie sezonu artystycznego.

2. Zapisy na zajęcia wymienione w pkt. 1 odbywają się w BCK w Piekoszowie, gdzie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, będący załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Zajęcia wymienione w pkt. 1 odbywają się w wyznaczonych terminach zgodnie z ustalonym we wrześniu harmonogramem dla grup oraz dla uczestników indywidualnych.

5. Cennik opłat za poszczególne zajęcia wymienione w pkt. 1 przedstawiony jest w załączniku nr 1 do regulaminu.

6. Opłat za zajęcia należy dokonywać z góry za każdy kolejny miesiąc.

Za zajęcia można płacić:

- gotówką w BCK w Piekoszowie (minimum za miesiąc zajęć);

- przelewem na konto BCK nr: 19 8499 0008 0400 9117 2000 0003.

Opłata za zajęcia jest bezzwrotna.

7. Brak wpłaty za zajęcia do końca każdego miesiąca poprzedzającego naukę spowoduje wysłanie monitu upominającego do opiekuna prawnego ucznia. W przypadku braku wpłaty za zajęcia po wysłaniu monitu upominającego opiekun prawny oraz instruktor zostaną poinformowani o przerwaniu nauki dziecka z powodu złamania regulaminu.

8. W przypadku choroby instruktora lub innego losowego zdarzenia uniemożliwiającego przeprowadzenie zajęć BCK zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i odrobienia ich w dogodnym dla uczestników terminie.

9. Termin zajęć może ulec zmianie z inicjatywy ucznia, o ile informacja o chęci przełożenia napłynie minimum dzień wcześniej do godz. 20:00 smsem o treści „Zgłaszam nieobecność (imię i nazwisko) na zajęciach (rodzaj zajęć) w dniu (dzień)” wysłanym na numer telefonu instruktora zajęć. Lekcja odwołana po tym terminie nie podlega odpracowaniu bez względu na przyczynę.

10. Nadmierna liczba odwołanych lekcji z inicjatywy ucznia może być podstawą do przedterminowego zakończenia nauki.

11. Za odwołaną lekcję w tym samym dniu z powodu zdarzeń losowych (np. wstrzymanie dostaw prądu) uczniowi przysługuje dodatkowa lekcja.

12. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach z tygodniowym okresem wypowiedzenia.

13. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęciach.

14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad ustalonych na pierwszych zajęciach z instruktorami.

15. W przypadku rażącego naruszania przyjętych na zajęciach zasad zachowania uczestnik może zostać wykluczony z udziału w zajęciach.

16. BCK zapewnia uczestnikom zajęć niezbędne do ich przeprowadzenia materiały i sprzęt.

 

ZATWIERDZAM

/-/ Dyrektor Andrzej Paździerz

 

Cennik zajęć tematycznych realizowanych w Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie w sezonie artystycznym 2018/2019

Zajęcia muzyczne:

a) zajęcia indywidualne – 30 zł za jedną lekcję;

b) zajęcia grupowe – 25 zł za jedną lekcję.

Zajęcia artystyczne:

a) zajęcia grupowe – 6 zł za zajęcia;

b) zajęcia jednorazowe dla grup zorganizowanych od 3 do 7 zł w zależności od ilości wykorzystanego materiału.

Zajęcia wokalne:

a) zajęcia indywidualne – 30 zł za jedną lekcję;

b) zajęcia grupowe – 25 zł za jedną lekcję.

Zajęcia ruchowe:

a) aerobik – 10 zł za zajęcia (z karnetem); 12 zł (bez karnetu);

b) taneczne – 10 zł za jedną lekcję – grupa młodsza / 15 zł za jedną lekcję – grupa starsza;

c) akrobatyka – 10 zł za jedną lekcję – grupa młodsza / 15 zł za jedną lekcję – grupa starsza;

d) joga – 10 zł za zajęcia (z karnetem); 12 zł (bez karnetu);

e) zumba – 10 zł za zajęcia (z karnetem); 12 zł (bez karnetu).

                                                                           

Ceny za pozostałe zajęcia ustalane będą po odbyciu spotkań organizacyjnych.

 

Czytany 8491 razy

Realizowane projekty